Warunki przyjęcia

Dane stowarzyszenia

Dane stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie Myjni Cystern

dnia 18 maja 2006 zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

pod numerem KRS 0000257327

REGON: 340177896

NIP: 953-252-27-61

Numer konta:Bank Polska Kasa Opieki S.A.
I O/Kędzierzyn-Koźle 38
1240 1659 1111 0010 2328 5827

Warunki przyjęcia

Zasady przyjęć do PSMC oraz minimalne wymogi dla firm kandydujących do Polskiego Stowarzyszenia Myjni Cystern:

 1. Firma ubiegająca się o członkowstwo w Stowarzyszeniu powinna przesłać drogą mailową (psmc@psmc.pl) oraz listowną ( 39-200 Dębica ul. Drogowców 2B ) wniosek o przyjęcie do PSMC.
  Wniosek powinien zawierać minimum*:
  • pełny aktualny raport z badania SQAS Cleaning przeprowadzonego przez polskiego auditora,
  • zgłoszenie do Prezydenta, względnie Wójta o rozpoczęciu działalności gospodarczej o określonym zakresie, w wyniku czego firma otrzymuje niezbędne pozwolenia na prowadzenie działalności oczyszczania cystern i zbiorników,
  • zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy o rozpoczęciu działalności,
  • zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej o uruchomieniu działalności celem otrzymania protokołu zgodności obiektu z przepisami ochrony p.poż,
  • zgłoszenie do Ochrony Środowiska celem uzyskania odpowiednich pozwoleń, wraz z pismem do Marszałka czy Starosty,
  • umowy na pobór wody, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów - osadu,
  • dokument z firmy o ubezpieczeniu działalności mycia cystern ,zbiorników (Ubezpieczenie firmy w zakresie usług myjni oraz ubezpieczenie cywilno prawne oraz z klauzulą odpowiedzialności na szkody środowiskowe),
  • Protokół odbioru z sanepidu,
  • Odbiór i zgoda weterynarza( Miejski Inspektorat Weterynaryjny).
 2. Po otrzymaniu wniosku, PSMC ma okres maksymalnie 6 miesięcy na podjęcie decyzji o dopuszczeniu firmy bądź jej odrzuceniu. W tym okresie zostaną przeprowadzone wszystkie niezbędne procedury kontrolne i organizacyjne.
 3. Podstawowe wymogi dla myjni:
  • Posiadanie profesjonalnych linii do mycia autocystern, kontenerów lub wagonów kolejowych (w zależności od profilu firmy). W skład linii myjących powinny wchodzić:
  • Stacjonarne pompy zasilające w wodę linię myjącą umożliwiające jednoczesną pracę głowic myjących pod odpowiednim ciśnieniem,
  • Stacjonarne kotły (parowe lub przepływowe – zależnie od rozwiązania technologicznego) ogrzewające wodę dostarczaną do linii myjących do temperatury min. 70 C,
  • Głowice myjące w liczbie min. 3 na stanowisku do mycia, mogące pracować w tym samym czasie,
  • Kocioł parowy bądź wytwornicę pary generującą parę pod ciśnieniem min 6 bar i temp nie niższą niż 120 C,
  • Posiadanie możliwości dozowania detergentów myjących (pH 1 do pH 14) do wnętrza komór cysterny w sposób automatyczny podczas pracy głowic myjących.
  • Zmiękczacze wody (w przypadku wody twardszej niż 1 stopień twardości) odpowiednio wielkie, by zaopatrzyły całość sprzętu myjącego na myjni przez cały czas otwarcia firmy przy maksymalnej wydajności urządzeń,
  • Posiadanie możliwości mycia włazów, kopert itp. z zewnątrz pod wysokim ciśnieniem przy użyciu gorącej wody(min 70 C),
  • Posiadanie możliwości mycia rur spustowych od wewnątrz przy użyciu wysokiego ciśnienia i gorącej wody (min 70 C).
  • Myjnia i infrastruktura:
  • Posiadanie co najmniej zadaszenia (myjnie kolejowe) a w innym przypadku budynku - hali myjni do wykonywania zabiegów mycia,wszystkie zgłoszenia muszą zawierać wyraźnie sformułowany przedmiot działalności firmy (oczyszczanie cystern, grupy ADR, produkty spożywcze)
  • Myjnie jednostanowiskowe powinny podać którą grupę cystern będą oczyszczać: spożywczą czy chemiczną (nie można wykonywać myć zewnętrznych na stanowisku mycia wewnętrznego),
  • Myjnie wielostanowiskowe powinny posiadać całkowicie oddzielne stanowiska do mycia cystern spożywczych od chemicznych, (nie wolno wykonywać myć zewnętrznych na stanowisku mycia wewnętrznego),
  • Stanowiska mycia powinny posiadać tacę posadzki całkowicie wodoszczelną z wyraźnym odprowadzeniem ścieku do systemu ściekowego,
  • Myjnia powinna posiadać urządzenia czy wyposażenie umożliwiające wykonywanie zabiegów mycia akcesoriów cysterny bez kontaktu z posadzką,
  • Myjnia powinna posiadać plac zewnętrzny manewrowy odpowiednio utwardzony umożliwiający gromadzenie cystern w kolejce do usługi oraz chwilowy postój po wykonanej usłudze,
  • Posiadanie systemu do suszenia zbiorników przy użyciu gorącego powietrza (powietrze pobierane z zewnątrz i dodatkowo filtrowane).
  • Posiadanie sprawnego i odpowiednio wydajnego systemu odciągów z hali myjni – wentylacji,
  • Posiadanie podestu roboczego, odpowiednio zabezpieczonego, służącego do obsługi cystern wraz z możliwością bezpiecznego wejścia na szczyt cysterny oraz zejścia.
  • Posiadanie stanowiska pierwszej pomocy ( przemywanie oczu, prysznic itd),
  • Monitoring obiektu,
  • Odpowiednie oświetlenie.
 4. Audit PSMC zostanie przeprowadzony po otrzymaniu dokumentów wymaganych we wniosku w ustalonym terminie po dokonaniu zapłaty za koszty auditu w wysokości 2 000 pln na wskazane konto PSMC. Zakres auditu będzie obejmował pkt 3. Ponadto firma zostanie poproszona o przedstawienie następujących dokumentów:
  • Zgoda na wykonanie obiektu budowlanego z projektem budowy przystosowanym do wymogów związanych z myjnią cystern samochodowych, zbiorników transportowych z zapleczem biurowym oraz socjalnym, Zgoda na użytkowanie obiektu przez nadzór budowlany oraz odpowiedni urząd,
  • Przystosowanie odpowiedniego zaplecza socjalnego zgodnego z wymogami BHP, sanepidowskim, norm SQAS lub HACCP,
  • Zgoda z PIP przy odbiorze budynku,
  • Inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej zakładu,
  • Przegląd obiektu ( książka z aktualnymi przeglądami),
  • Odbiór kominiarski,
  • Wodociągi ( woda i ścieki), zgoda właściciela kanalizacji na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierające substancje szczególnie niebezpieczne. Cele zużycia wody,
  • Dokumentacja z auditów wewnętrznych firmy,
  • Roczna/półroczna archiwizacji dokumentacji ( zleceń mycia oraz certyfikatów zgodnych z wytycznymi),
  • Dokumentacja zgodna z normom SQAS, HACCP ( procedury, instrukcje, raporty itp.),
  • Udokumentowane i wdrożone szczegółowe instrukcje mycia wewnątrz cysterny,
  • Lampa owadobójcza,
  • Czyszczenie odpowiednimi środkami chemicznym, które posiadają odpowiednie udokumentowane zgodny na mycie zbiorników spożywczych jeśli takowe zbiorniki są czyszczone na firmie,
  • Umowy na media,
  • Pomiar ochronny dotyczący porażenia przez samoczynne wyłączenie ( TN-C, TN-S) oraz budowane rezystancji izolacji obwodu,
  • Protokół i pomiary stanu izolacji obwodów i urządzeń elektrycznych oraz uziemienia,wszystkie zgłoszenia muszą zawierać wyraźnie sformułowany przedmiot działalności firmy (oczyszczanie cystern, grupy ADR, produkty spożywcze)
  • Badania ścieków,
  • Badania wody,
  • Dokumenty potwierdzające zgodną z prawem gospodarkę wodno prawna (pozwolenie wodno prawne, umowa z odbiorcą ścieków, rachunki za odbiór ścieków),
  • Dokumenty potwierdzające zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów ( np. karta przekazania odpadów, ewidencja odpadów zgodna z kodami odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów z podanymi kodami oraz ilością wytwarzanych odpadów,
  • Roczne sprawozdanie o ilości wytworzonych odpadów do Marszałka 2010-2012 r., potwierdzenie złożenia,
  • Opłaty za korzystanie środowiska 2010-2012 r. (naliczanie, wnoszenie),
  • Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska (Marszałek, WIOŚ)
  • System podczyszczania ścieków ( Kontrola separatorów lub innych urządzeń podczyszczających, dokumentacja techniczna, wydajność udokumentowana oraz adekwatna do ilości mytych zbiorników transportowych), Instrukcja eksploatacji urządzeń oczyszczających ścieki, książka eksploatacji urządzeń oczyszczających ścieki, urządzenia oczyszczające ścieki,
  • Badania sanepidowskie dla pracowników ( książeczki sanepidowskie),
  • Aktualne okresowe badania lekarskie ( z uwzględnieniem zagrożeń odpowiednich dla stanowiska w jakim pracownik pracuje- narażenie na czynniki chemiczne, praca na wysokości, badania stanowiskowe), - Udokumentowanie szkolenia dla osób mających styczność z materiałami niebezpiecznymi, - Przeszkolenie pracowników z pierwszej pomocy oraz całego zakresu BHP,
  • Sprzęt znajdujący się na firmie powinny posiadać aktualne badania UDT, oraz z biegiem czasu powinny być aktualizowane a stare archiwizowane,
  • kalibracja urządzeń pomiarowych będących na firmie.
  • Pozostałe dokumenty wynikające z badania SQAS Cleaning oraz pytań zaistniałych na miejscu.
 5. Opinia 3 najbliżej zlokalizowanych myjni – członków PSMC (brak stwierdzenia znamion nieuczciwej konkurencji).
 6. Po dokonaniu auditu i wykonaniu ewentualnych zaleceń przez Firmę należy wnieść opłatę wpisową w wysokości 45 000 pln na wskazane konto PSMC. 7. Po dokonaniu wpłaty, podpisaniu regulaminu PSMC, deklaracji członków zwyczajnego i wspierającego oraz dostarczeniu informacji niezbędnych do wykonania matrycy druku ECD dla Członka oraz jej akceptacji oraz po dostarczeniu materiałów niezbędnych do umieszczenia Członka na stronie PSMC, w terminie 3 tygodni zostaną dostarczone Druki ECD do firmy oraz firma znajdzie się na oficjalnej stronie PSMC.
 7. W przypadku odmowy przyjęcia Firmy do PSMC, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Myjni Cystern w trybie statutowym.

Polskie Stowarzyszenie Myjni Cystern zamierza ponadto podejmować działania mające na celu szeroko pojętą ochronę interesów zrzeszonych podmiotów, w tym promowanie najwyższych standardów obsługi na terenie całego kraju oraz zwalczanie nieuczciwej i zanieczyszczającej środowisko konkurencji.

W skład Stowarzyszenia w chwili obecnej wchodzi 29 członków zwyczajnych (osób fizycznych) oraz 13 członków wspierających (firm specjalizujących się w myciu cystern).

Stowarzyszenie ma charakter otwarty, stąd możliwe jest przystąpienie do niego firm z Polski zainteresowanych członkostwem w PSMC, pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w statucie Stowarzyszenia.